Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

รายละเอียด
การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ <รายละเอียด>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <รายละเอียด>

รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับการขับเคลื่อนผังแม่บท 100 ปี

เอกสารประการสัมมนา วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบรรยายรวม 208 ชั้น 2 อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต <Executive summary> <รายงานส่วนที่1> <รายงานส่วนที่2>  <Smart City>  <Template> 

รายละเอียด
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click

รายละเอียด
Learning for Change and Development
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ มธ.

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 
3 สร้าง 2 มุ่ง

รายละเอียด
Start Up

Start Up .................

รายละเอียด
รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด