Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับการขับเคลื่อนผังแม่บท 100 ปี

เอกสารประการสัมมนา วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบรรยายรวม 208 ชั้น 2 อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต <Executive summary> <รายงานส่วนที่1> <รายงานส่วนที่2>  <Smart City>  <Template> 

รายละเอียด
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน 
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียด
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click

รายละเอียด
Learning for Change and Development
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ มธ.

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 
3 สร้าง 2 มุ่ง

รายละเอียด
Start Up

Start Up .................

รายละเอียด
รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด