Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560
การจัดทำคำของบบูรณาการ ปี 2563
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับการขับเคลื่อนผังแม่บท 100 ปี

เอกสารประการสัมมนา วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบรรยายรวม 208 ชั้น 2 อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต <Executive summary> <รายงานส่วนที่1> <รายงานส่วนที่2>  <Smart City>  <Template> 

รายละเอียด
ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน Click

รายละเอียด
Learning for Change and Development
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ มธ.

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 
3 สร้าง 2 มุ่ง

รายละเอียด
Start Up

Start Up .................

รายละเอียด
รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด