^Back To Top

ระบบข้อมูลงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ 

 1. งบแผ่นดิน

1.1 งบประมาณแผ่นดิน <login>

1.2 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  

1.3 ความเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

1.4 การจำแนกประเภทงบรายจ่าย 

1.5 มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 

1.6 มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงไอซีที <link>

 

 2. งบประมาณ มธ. <login>

     1) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2558 

     2) หลักเกณฑ์การประมาณการรายได้  

     3) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 

     4) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป(Block Grant) และค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ฯ 

     5) หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และหน่วยงานในกำกับ 

     6) หลักเกณฑ์การนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยของหน่วยงานในกำกับ 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121