^Back To Top

ระบบข้อมูลงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศ และการประเมินผล 

 

ยุทธศาสตร์  

     1. โครงการใหม่/หลักสูตรใหม่/หน่วยงานใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้บรรจุเข้าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) <login>

     2. หน่วยงานใหม่ ที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) <login>

     3. อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน <login>

     4. แผนกลยุทธ์ มธ. และ แผนพัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

  4.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 <download>

  4.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 <download>

  4.3 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) <download>

  4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 <download>

  4.5 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) <download>

  4.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11  พ.ศ. 2555 – 2559 <download>

  4.7 คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายักรัฐมนตรี) <download>

 

สารสนเทศ และการประเมินผล  

     1. ข้อมูลพื้นฐาน <login>

         1.1 รายงานข้อมูลพื้นฐาน มธ.
         1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้าน (นักศึกษา บุคลากร FTES หลักสูตรและโปรแกรม อัตราการจบ
              เป้าหมายการจัดการศึกษา และทุนการศึกษานักศึกษา) 

 

     2.  ผลการสำรวจ <login>

         2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  
         2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
         2.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

     3.  การติดตามและประเมินผล <login>

 

         3.1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มธ. (ก.พ.ร.) 
         
3.2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน
         3.3 ตัวชี้วัดด้านการวิจัยของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
         3.4 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 ของ มธ. 

 

     4. ฐานข้อมูลอุดมศึกษา <link>

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121