^Back To Top

 ปฏิทินการปฎิบัติงานของ งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ.2561  

                -  ปฏิทินการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณจากเงินรายได้  งบเพิ่มเติมระหว่างปี  การขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และการรายงานรายรับ-รายจ่าย  
 <download>

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121