^Back To Top

 

   งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ  

 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณปี 2560 <download> 

 <วันที่ 15/02/2559>

 

ฟอร์มคำขอแบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-  แบบฟอร์มงบ มธ. <download>                - ฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน <download>
หน่วยงานที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณในระบบ online)

<วันที่ 27/01/2559>

 

 ข้อมูลจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ขอข้อมูลกองคลัง) <download> 

 <วันที่ 11/01/2559> 

 

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณปี 2559 <download>

 <วันที่ 06/02/2558>

 

1. แบบฟอร์มแจ้งเงินนำส่งงบหน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-61 <download>  
2. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจากกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <download>  

<วันที่ 12/01/2558>

 

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงานเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ 2558 <download>

<วันที่ 14/11/2557>

 

แบบฟอร์มแผน/ผล +  รับจริง จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558 
      
- สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน <download>       - สำหรับหน่วยงานในกำกับที่ให้บริการ <download>

<วันที่ 14/11/2557>

 

การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

       1. เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มค่าครุภัณฑ์ <download>    2. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <download>

<วันที่ 22/10/2557>

 

 

Template การเขียนขออนุมัติปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) <download>

<วันที่ 23/02/2561>

 

แบบฟอร์มประมาณการรายได้และประมาณการเงินนำส่งมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560  <download>

<วันที่ 17/01/2557>

 

แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจากกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 <download>

<วันที่ 13/01/2557>

 

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงานเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ 2557 <download>

<วันที่ 06/01/2557>

 

แบบฟอร์มแผน/ผล +  รับจริง จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2556 
       - สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน <download>       - สำหรับหน่วยงานในกำกับที่ให้บริการ <download>

<วันที่ 14/12/2555>

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      Template ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ <download>
      Template ร่างประการศคณะเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2553 
          - ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ <download>
          - ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
          - ประกาศยกเลิกปริญญาตรี 2553 <download>
          - ประกาศยกเลิกบัณฑิตศึกษา 2553 <download>
      แบบฟอร์มการกรอกค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download> 
      1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
                 - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
                 - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>
      2.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                 - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
                 - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121