^Back To Top

 

   งานพัฒนากายภาพ  

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 <download> 

แบบฟอร์มการขออนุมัติก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อคณะกรรมการกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการยภาพ <download>

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121