^Back To Top

ระบบงาน

สำหรับบุคลากร

RSS
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
โครงการ พัฒนาศั...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

 

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121