^Back To Top

       งานพัฒนากายภาพ Section of  Physical  Development

        รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยทุกศูนย์การศึกษาให้เป็นไปตามผังแม่บท 
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตามและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างตามหลักธรรมาภิบาล 
ดูแลการมอบหมายงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ อาคาร 
และสถานที่ทุกศูนย์การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

              บุคลากรงานพัฒนากายภาพ

       นายบรรจง อู่สูงเนิน
หัวหน้างาน

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1856
โทรสาร. 0-2564-2918
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

  งานที่รับผิดชอบ - ดูแลงานพัฒนากายภาพทั้งหมดทุกประเภทงาน
     
  นายสุทธิรักษ์ ช้างรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1848
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  งานที่รับผิดชอบ - คณะกรรมการการกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
     
  นางสาวนันทวัน ลำใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1849
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - งานด้านงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
    - การกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
    - การปรับปรุงผังแม่บท
     
  นายนรินทร์ คำภู
วิศวกรโยธา

โทร.0-2564-4440-59 ต่อ 1848
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  งานที่รับผิดชอบ - งานด้านวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
    - คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองด้านกายภาพ
     
  นางสาวจิวพร  แพทย์วงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1868
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - ดูแลด้านเอกสารทั้งหมด
    - การตรวจสอบและกลั่นกรองการพัฒนาด้านกายภาพ
     
  นายวัยวุฒิ  บุญลอย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1849
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  งานที่รับผิดชอบ  
     
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121