^Back To Top

 ปฏิทินการปฎิบัติงานของ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2558

         - ปฎิทินการทำงาน  <download>

         - ปฎิทินการส่งงานของหน่วยงาน <download>

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121