^Back To Top

           งานสื่อสารองค์กร Section of  Corporate Communication 

      รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
จัดทำรายงานข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ
เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                                           
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 
     
   นางสาวอัจฉรา จินดารัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
 

       บุคลากรงานสื่อสารองค์กร

  นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส
หัวหน้างาน 

โทร. 0-2613-3333 ต่อ 3030-3
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - จัดทำ Action Plan และควบคุมดูแลภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
    - จัดทำสัมภาษณ์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
    - ดำเนินการออกอากาศทางสื่อ Digital Signage มธ. ท่าพระจันทร์
    - จัดทำบริหารความเสี่ยงงานสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
    - ควบคุมดูแล Facebook Thammasat University official
    - กองบรรณาธิการจุลสารธรรมศาสตร์
    - ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ
    - ประสานงานในการติดต่อกับสื่อมวลชนในการขอข้อมูลหรือติดต่อสัมภาษณ์ในกรณีต่างๆ
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     
    นายพีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1121
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - จัดทำ clipping ข่าวรายวัน เพื่อนำเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน และส่งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
    - ควบคุม/ดูแล/Update/ข้อมูลสื่อ Digital Signage
    - หาข้อมูล ประสานงาน และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอก
    - ร่วมเขียนจุลสารรายเดือน
    - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    - พิสูจน์อักษรสิ่งพิมพ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1121
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
    - งานออกแบบป้ายผ้าไวนิลงานต่างๆ และป้ายเวทีกิจกรรมต่างๆ
    - ออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์
    - ออกแบบจัดทำนิทรรศการต่างๆ
    - ให้คำแนะนำการออกแบบเทคนิคการจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
    - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ที่ดูแลพื้นที่การติดตั้งป้ายต่างๆ
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     
  นางสาวลลิดา สวัสดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1155
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.tu.ac.th)
    - นำข้อมูลข่าวสาร, News Clipping , จุลสาร มธ. ขึ้นเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์
    - นำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ขึ้น แอฟพลิเคชั่น MyCampus TU
    - ดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นางประภาพันธ์ ว่องไว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 0-2613-3333 ต่อ 3030-3
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
    - อัดและขยายภาพ เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
    - วางแผนการถ่ายภาพในกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมที่มีความสำคัญ 
    - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
    - โครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นายธีระ พราหมณ์ยอด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1155
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
    - บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
    - ทีมสนับสนุนการถ่ายทำรายการ TUTV ทีวีของมหาวิทยาลัย
    - เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
    - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นายสงคราม มีบุญญา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1155
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
    - บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
    - ทีมสนับสนุนการถ่ายทำรายการ TUTV ทีวีของมหาวิทยาลัย
    - เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
    - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นายศิลาวุฒิ นวลนุกุล 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1155
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
    - บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
    - ทีมสนับสนุนการถ่ายทำรายการ TUTV ทีวีของมหาวิทยาลัย
    - เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
    - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นางศุภณา เย็นเป็นสุข 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1117-8
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - ลงรับ - ส่งเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอก
    - ดูแลและจัดทำเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อ - จัดจ้าง งบคลัง
    - จัดทำงบประมาณพร้อมทั้งทำเรื่อง จัดซื้อ - จัดจ้าง งบ มธ.
    - จัดทำงบประมาณพร้อมทั้งทำเรื่อง จัดซื้อ - จัดจ้าง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
    - ดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
    - ดูแลเรื่องขออนุมัติทำการนอกเวลาทำการปกติ
    - ดูแลเรื่องการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
    - ดูแลเรื่องบุคคลของหน่วยงาน
    - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     
  นางนิตยา ด้วงโต
พนักงานรับโทรศัพท์

โทร.0-2564-4440-59 ต่อ 09
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - รับสายโทรศัพท์จากสายภายในและสายภายนอก ของ มธ.ศูนย์รังสิต
  และโอนสายไปตามคณะและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ
    - ให้บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
    - ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ และประสานงานช่างผู้ดูแลระบบ
  เพื่อแจ้งความผิดปกติของระบบ
     
  นางสาววรรณา ภักดี
พนักงานรับโทรศัพท์

โทร.0-2564-4440-59 ต่อ 09
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานที่รับผิดชอบ - รับสายโทรศัพท์จากสายภายในและสายภายนอก ของ มธ.ศูนย์รังสิต
  และโอนสายไปตามคณะและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ
    - ให้บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
    - ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ และประสานงานช่างผู้ดูแลระบบ
  เพื่อแจ้งความผิดปกติของระบบ
     
     

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121