^Back To Top

                      

  หน่วยเลขานุการ  

- แบบขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ และแบบขออณุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(บันทึก ว.94/2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559)  <link>

 
 

- แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (บันทึก ศธ.0516.02(1)/362 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559) <download>

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121