Loading...

กิจกรรม/อบรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561  :  Smart Farming 4.0   <ภาพกิจกรรม>
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  :  Digital Marketing & Strategic Thinking  <ภาพกิจกรรม>
วันที่ 18 เมษายน 2561  :  นักศึกษาฝึก Pitching และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง <ภาพกิจกรรม>
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561  :  Startup Thailand League Camp <ภาพกิจกรรม>
วันที่ 26 มีนาคม 2561 :  อบรมเตรียมตัวจากนักศึกษา สู่ Startup มืออาชีพ   <ภาพกิจกรรม>
วันที่ 19 มีนาคม 2561  :  อบรม Business Model Canvas Workshop และแนะนำโครงการแข่งขัน  <ภาพกิจกรรม>

เอกสาร/แบบฟอร์ม

โครงการ Entrepreneurship Education
     เอกสารสำหรับการดำเนินงานโครงการ
     1. การดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Thailand Academy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <Download>
     2. รายงานขั้นต้น (Inception Report)กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ <Download>
     3. ข้อเสนอโครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <Download>
     4. จำนวนนักศึกษา Education <Download>
     5. แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม Startup Thailand Academy <Download>
     6. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Startup Thailand Academy <Download>
     7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Education <Download>    <12/01/2561>

การดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ 2561
     แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ 2561
     1.เอกสารหมายเลข 1 แนวทางการดำเนินโครงการ
     2.เอกสารหมายเลข 2 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ
     3.เอกสารหมายเลข 3 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาแนวคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
     4.เอกสารหมายเลข 4 กิจกรรมสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
     5.เอกสารหมายเลข 5 กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง