Loading...

งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ

งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ  Section of Analysis and Planning Budget     
     จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย  การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย แผนผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ เช่น งบประมาณออนไลน์ ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

บุคลากร

 

  
 

 นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน  
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1845
 e-mail : krattana@tu.ac.th

 

 

 

งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
   - จัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยจากทุกแหล่งงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการของ มธ.
   - การประมาณการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
   - วิเคราะห์การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ
   - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย

 

 นางสาวสิริพรรณ เอกภัทรสกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1859 
 e-mail : siripan@tu.ac.th

 

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งบประมาณแผ่นดิน
   - งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
   - งบเพิ่มเติมระหว่างปีของหน่วยงาน

 

 นางสาวปิยาภรณ์ ขันเพชร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1858
 e-mail : kpiyapro@tu.ac.th

 

 

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ/สำนัก/สถาบัน
   - รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง
   - งบเพิ่มเติมระหว่างปีหน่วยงานในกำกับ/สำนัก/สถาบัน
   - การปรับค่าธรรมเนียมโครงการบริการการศึกษา

 

 นางสาวฐิภาพรรณ ช้างฟอง 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร.0-2564-4440-59 ต่อ 1854
 e-mail : nalin159@tu.ac.th

 

 

งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลงในระบบ e-budgeting
   - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน/หน่วยงานในกำกับ(ระบบงบประมาณ Online)
   - การรายงานผลการปฏิบัติงาน (สงป.301)

 

 นางสาวกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1854
 e-mail : mkanjana@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยลงในระบบ e-budgeting
   - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย (ระบบงบประมาณ Online)