Loading...

งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ

งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ  Section of Analysis and Planning Budget     
     จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย แผนผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ เช่น งบประมาณออนไลน์ ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

 

0000000000000000000000

 นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล
 หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1845
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 7167 7569
 e-mail : krattana@tu.ac.th และ rattana_k@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • การกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษา
   • การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
   • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
   • จัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยจากทุกแหล่งงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการของ มธ.
   • การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ
   • การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวสิริพรรณ เอกภัทรสกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1859
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 8561 4155
 e-mail : siripan@tu.ac.th และ siripan59@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
   • การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวปิยาภรณ์ ขันเพชร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1858
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9958 4537
 e-mail : kpiyapro@tu.ac.th และ pkanphet@yahoo.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ส่วนงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ
   • การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
   • การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง
   • การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1851
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 7104 1315
 e-mail : mkanjana@tu.ac.th และ teddytong11@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
   • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ส่วนงาน คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/และส่วนงานอื่น ๆ
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวฐิภาพรรณ ช้างฟอง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ :0 2564 4440-59 ต่อ 1854
 โทรศัพท์(มือถือ) : 06 5549 1635 
 e-mail : nalin159@tu.ac.th และ aim_nalin@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • ให้คำปรึกษาระบบงบประมาณออนไลน์
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย