Loading...

งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล Section of Strategy Information and Evaluation
        รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และติดตามการรายงานผล และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน จัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหาร การสำรวจและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

 

  


 นางสาวมธุรส บุญช่วย            
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน           
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1853
 โทรสาร. 0-2564-2915
 e-mail : maturosb@staff.tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - การกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษา
     * การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในระดับมหาวิทยาลัย นำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เช่น
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ การดำเนินการโครงการใหม่ ๆ การติดตามรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

     * การจัดทำฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหารและการกำหนดนโยบาย/ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
     * การสำรวจและการรายงานผลความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     * การปฏิบัติหน้าที่เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามหมวดกลยุทธ์ของ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย
     * การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
     * การจัดทำรายงาน Good University Report Thammasat University
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 นางสาวรัตนา เจริญเสียง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1852
 e-mail : poo@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในของหน่วยงาน
   - การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     * ด้านนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเท่า (FTES)
     * ด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา
   - การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     * การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา
   - การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     * การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากร
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 นายพงศ์ศานต์ เพ็ชรพลาย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
 
โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1843
 e-mail : psppnc@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     * การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา
   - จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ
   - การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     * การสำรวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
     * การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 นางสาวสุนันทา มะลิไทย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1865
 e-mail : palek@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 นายยงยุทธ บุญกิจ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1857
 e-mail : bluetu@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   - การตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำ
   - การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     * การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองของบัณฑิต ศิษย์เก่า ประชาชน
     * การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 นางสาวบุบผา ชุณหรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1860
 e-mail : bubpha_c@staff.tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี
   - การจัดทำรายงาน Good University Report Thammasat University
   - การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวสุธาสินี ดอกชะเอม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1864
 e-mail : sutsinee@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี
   - การประสานงาน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน
   - การประสานงานโครงการจัดตั้งสถาบันโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายภาณุวิชญ์  เกิดไก่แก้ว
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1842
 e-mail : phanuwit@staff.tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     * การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
     * การจัดทำรายงานผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม
  - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 นางสาวมธุรส บุญช่วย
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 
โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1853
 e-mail : maturosb@staff.tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   - จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
   - การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   - การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     * ด้านนักศึกษา และด้านเป้าหมายผลผลิตการจัดการศึกษา
   - การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     * การตรวจสอบข้อมูล นำส่งข้อมูล และรายงานข้อมูลด้านบุคลากร นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำ
   - การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     * การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
     * การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
     * การจัดทำรายงานผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม
   - การดูแลเวปไซต์ของกองแผนงาน ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ระบบการประเมินบุคลากร ฯลฯ
   - การดำเนินงานตามนโยบายด้าน IT ของผู้บริหาร และบริการด้าน IT กองแผนงาน
   - การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย