Loading...

งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล Section of Strategy Information and Evaluation
        รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการในระดับมหาวิทยาลัย ประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย นำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรใหม่ที่บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การกำหนดนโยบายการปรับแผน การดำเนินการติดตามรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จัดทำรายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและจัดทำรายงานคุณภาพบัณฑิต และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

 

0000000000000000000000

 นางสาวมธุรส บุญช่วย            
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล         
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1853

 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 1929 6940
 e-mail : maturosb@tu.ac.th และ maturosb@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • การกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษา
      - การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในระดับมหาวิทยาลัย นำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
      - การจัดตั้งส่วนงานใหม่ การดำเนินการโครงการใหม่ ๆ การติดตามรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
      - การจัดทำฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหารและการกำหนดนโยบาย/ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
      - การสำรวจและการรายงานผลความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
      - การปฏิบัติหน้าที่เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามหมวดกลยุทธ์ของ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย
      - การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวรัตนา เจริญเสียง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1852
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 1383 3230
 e-mail : poo@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงาน ของคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา และสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
   • การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   • การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานส่วนงาน มธ.
   • การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     - ด้านนักศึกษาเต็มเวลา/เทียบเท่า (FTES)
     - ด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของ อว.
     - การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา
   • การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     - การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากร
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายพงศ์ศานต์ เพ็ชรพลาย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1843
 โทรศัพท์(มือถือ) : 092 559 9898
 e-mail : psppnc@tu.ac.th และ pongsarn_p@msn.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงานของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
   • การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของ อว.
     - การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา
   • จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ
   • การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     - การสำรวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
   • การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสุนันทา (มะลิไทย) อัมวงษ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1865
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9797 8962
 e-mail : palek@tu.ac.th และ palek20@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ มธ. และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
   • การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ.
   • การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร มธ.
   • การติดตาม รายงานผลดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริการฯ
   • ประสานงาน นำเข้า ติดตาม และรายงานผลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
   • ประสานงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
   • จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายยงยุทธ บุญกิจ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1857
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 1303 8221
 e-mail : bluetu@tu.ac.th และ pucca1234go@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงานของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันภาษา วิทยาลัยสหวิทยาการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันไทยคดีศึกษา และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของ อว.
     - การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา
     - การจัดทำข้อมูล ด้านภาวะการมีงานทำของบัณฑติ
   • การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     - การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองของบัณฑิต ศิษย์เก่า ประชาชน
     - การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวบุบผา ชุณหรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1860
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 4327 3587
 e-mail : bubpha_c@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   • การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงานของคณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   • การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริการฯ
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2015
   • การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     - การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวสุธาสินี ดอกชะเอม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1864
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 4761 3838
 e-mail : sutsinee@tu.ac.th และ suthasinee1212@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงานของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • การติดตาม รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
   • การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริการฯ
   • การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     - ด้านบุคลากร
     - ด้านหลักสูตรการศึกษา
     - รายงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของ อว.
     - การจัดทำข้อมูลสถาบันการศึกษา
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายภาณุวิชญ์ เกิดไก่แก้ว
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1842
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 0985 2071
 e-mail : phanuwit@tu.ac.th และ phanuwit.k2211@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการประเมินส่วนงาน ของคณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
   • การประเมินส่วนงานของสำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     - เป้าหมายการจัดการศึกษา
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของ อว.
     - การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา
   • การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     - การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
     - การจัดทำรายงานผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายรชตะ คูเขตต์ไพศาล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1855
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 2796 6688
 e-mail : rachatas@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
   • การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     - ข้อมูลนักศึกษา
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของ อว.
     - การตรวจสอบข้อมูล ด้านนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคลากร
   • การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
     - การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองของบัณฑิต และประชาชน
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวมธุรส บุญช่วย            
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0-2564-4440-59 ต่อ 1853
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 1929 6940
 e-mail : maturosb@tu.ac.th และ maturosb@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
     - จัดทำระบบการรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงาน และประมวลผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดต่าง ๆ ในระบบ
   • การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
     - ด้านนักศึกษา (นักศึกษาเข้าใหม่ ทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา) และด้านเป้าหมายผลผลิตการจัดการศึกษา
   • การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     - การตรวจสอบข้อมูล นำส่งข้อมูล และรายงานข้อมูล ได้แก่ ด้านสถาบันอุดมศึกษา ด้านบุคลากร นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำ
   • การดูแลเว็บไซต์ของกองแผนงาน และระบบงานต่าง ๆ ของกองแผนงาน
   • การดำเนินงานตามนโยบายด้าน IT ของผู้บริหาร และบริการด้าน IT กองแผนงาน
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย