Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ และความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565

การสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ และความพึงพอใจของนายจ้าง
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565
download เอกสาร <click>
ลงทะเบียนผู้ประสานงานฯ <click>

ผู้ประสานงาน ของกองแผนงาน

ผู้ประสานงาน ของกองแผนงาน   click

MoreDetail
การรับรองมาตราฐานระบบ ISO9001:2015

กองแผนงาน
ภายใต้ สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร มธ.
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 click

MoreDetail
ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน Click

รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการใช้งานระบบงาน
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ มธ.

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 13 

รายละเอียด
รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด