Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงและอบรมการใช้งาน ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ
- การรายงานผลฯ ปี 2562

- รายการข้อมูล ปี 2562

รายละเอียด
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560
การจัดทำคำของบบูรณาการ ปี 2563
รายละเอียด
ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน Click

รายละเอียด
Learning for Change and Development
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ มธ.

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 
3 สร้าง 2 มุ่ง

รายละเอียด
Start Up

Start Up .................

รายละเอียด
รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด