Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เบื้องต้น) click

MoreDetail
ผู้ประสานงาน ของกองแผนงาน

ผู้ประสานงาน ของกองแผนงาน   click

MoreDetail
การรับรองมาตราฐานระบบ ISO9001:2015

กองแผนงาน
ภายใต้ สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร มธ.
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 click

MoreDetail
ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน Click

รายละเอียด
Learning for Change and Development
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ มธ.

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 
3 สร้าง 2 มุ่ง

รายละเอียด
Start Up

Start Up .................

รายละเอียด
รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด