Loading...

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงฯ <download>

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ข้อมูลด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบปีการศึกษา 2566
     ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบปีการศึกษา 2566
ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ poo@tu.ac.th ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณรัตนา เจริญเสียง โทร (82) 1852
     - สำหรับกองกิจการนักศึกษา <บันทึก>  <แบบฟอร์ม>
     - สำหรับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  <บันทึก>  <แบบฟอร์ม>

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2565-2570)
<download>  คำอธิบายตัวชี้วัด <download>

เอกสารประกอบการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารอุดมศึกษาไทย และยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และการบริหารจัดการแบบ Objectives & Key Results (OKRs)”
   - วันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง “การบริหารอุดมศึกษาไทย และยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” <download>
   - วันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง "การบริหารจัดการแบบ Objectives & Key Results  (OKRs)” <download>

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
"สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559" <download> 

 

การสำรวจ/แบบสอบถาม

การสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน
     ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนงานตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 <บันทึก อว67.03.1/ว445>
โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
     1. การตอบแบบสอบถาม (paper work) <download ภาษาไทย /  Eng>
     2. การตอบแบบสอบถาม Online ได้ที่ 
        -  แบบสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.  2567
 
การสำรวจคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565
เอกสารและข้อกำหนดในการดำเนินการ
   เอกสาร 
  1. สำเนาบันทึกขอความร่วมมือหน่วยงานสำรวจคุณภาพของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2565 (อว 67.03.1/ว161)
  2. แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2565 
   หลักเกณฑ์การสำรวจ
  1. ในแต่ละหลักสูตรต้องสำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ
  2. ในแต่ละระดับการศึกษาต้องสำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดของระดับการศึกษานั้น ๆ
  3. หน่วยงานใช้แบบสำรวจของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเพิ่มเติมข้อคำถามในแบบสสำรวจที่จัดส่งให้ได้
    แต่ต้องเรียงลำดับต่อจากข้อคำถามเดิมและไม่ตัดข้อคำถามเดิมออกจากแบบสำรวจ
          หน่วยงานจัดส่งผลการสำรวจตามรายการต่อไปนี้ ให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
          1. ตารางสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2565 ภาพรวม
          2. ตารางสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2565 รายข้อคำถาม  
              จำแนกระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร
          3. ไฟล์บันทึกข้อมูล (Raw Data) ตามโครงสร้างที่กองแผนงานกำหนด ในรูปแบบ Excel 
          4. กรณีหน่วยงานมีการเพิ่มเติมข้อคำถามในแบบสำรวจฯ ขอให้จัดส่งแบบสำรวจที่เพิ่มเติมข้อคำถามในรูปไฟล์ด้วย
 
 
 

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <download>