Loading...

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
หลักเกณฑ์และแนวทาง
     ปรากฏตามคู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
     ส่วนที่ 1 คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน <download> (18/10/2561)
     ส่วนที่ 2 นิยามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 <download> ฉบับแก้ไขนิยามตัวชี้วัดที่ 3.1(28/12/2561)
     ส่วนที่ 3 องค์ประกอบสำคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2654) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <download> 
     ภาคผนวก แบบฟอร์มตัวชี้วัด / PPR01-02 (รายละเอียดตามข้อ 8)แบบเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เอกสารประกอบ
     1. สำเนาหนังสือฝ่ายวางแผน ที่ ศธ 0516.03/ว638 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
         เรื่อง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 <download>
     2. ปฏิทินการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 <download>
     3. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน <download>
     4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของแผนงานงบประมาณกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน<download>
     5. กรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 <download>
     6. ตารางข้อมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
          6.1 ตารางข้อมูลตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน <download>
          6.2 ตารางข้อมูลตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศและที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ <download>
          6.3 ตารางข้อมูลตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานบริการ 
               - สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
               - หอสมุดแห่ง มธ.
               - สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               - สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU RAC)
               - โรงเรียนอนุบาลแห่ง มธ.
               - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
          6.4 ตารางข้อมูลตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ <download>
     7. Template รายการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
          7.1 Template รายการตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน <download>
          7.2 Template รายการตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศและที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ <download>
          7.3 Template รายการตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานบริการ 
               - สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
               - หอสมุดแห่ง มธ.
               - สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               - สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU RAC)
               - โรงเรียนอนุบาลแห่ง มธ.
               - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
          7.4 Template รายการตัวชี้วัดฯ กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ <download>
     8. แบบฟอร์ม PPR 01 รายละเอียดโครงการเชิงพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 <download>  
         แนวทางการกรอกแบบฟอร์ PPR 01 <download>

     9. รายชื่อผู้รับผิดชอบประสานงานของกองแผนงาน <download>

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร มธ.
     แผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2564)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 <download>

ข้อมูลด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา
       ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบปีการศึกษา 2561
ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ poo@tu.ac.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณรัตนา  เจริญเสียง โทร (82) 1852
      - หน่วยงานจัดการเรียนการสอน <บันทึก   แบบฟอร์ม>
      - กองกิจการนักศึกษา <บันทึก   แบบฟอร์ม>

เอกสารประกอบการประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน 
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต
      1. PowerPoint ถ่ายทอดแผนฯ ฉบับทบทวน <download>
      2. แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <download>
      3. Template แบบเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานผู้บริหารหน่วยงานเข้ารับตำแหน่ง <download>
      4. แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ <download>

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
"สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559" <download> 

เอกสารประกอบการสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่ความสำเร็จ"  
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ตามบันทึกที่ ศธ 0516.03//249 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 
        1. การพัฒนาระดับอุดมศึกษาไทย เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก <download>
        2. การขับเคลื่อนให้กระบวนการแผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมาย <download>       <วันที่ 12/03/2558>

การสำรวจ/แบบสอบถาม

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <อว 67.03.1/ ว.356>
     สามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง 
     1. แบบสำรวจ (paper work)(ส่งคือกองแผนงานภายในวันที่ 16 กันยายน 2562)  <download>
    
 2. แบบสำรวจ online (ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562)ที่ Link
     หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณรัตนา  เจริญเสียง โทร (82) 1852 
 
การสำรวจคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560
เอกสารและข้อกำหนดในการดำเนินการ
     เอกสาร
     1. สำเนาบันทึกขอความร่วมมือหน่วยงาน (อว 67.03.1/213)
     2. แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2560 ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
     3. แบบฟอร์มสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2560 ภาพรวม <download>
     4. แบบฟอร์มสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2560 รายข้อคำถาม จำแนกระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร <download>
     ข้อกำหนด
     1. ในแต่ละหลักสูตรต้องสำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ
     2. ในแต่ละระดับการศึกษาต้องสำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดของระดับการศึกษานั้นๆ
     3. หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมข้อคำถามในแบบสอบถามที่จัดส่งให้ได้
     4. หน่วยงานจัดส่งผลการสำรวจตามรายการต่อไปนี้ ให้กองแผนงาน ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
         4.1 ตารางสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2560 ภาพรวม
         4.2 ตารางสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2560 รายข้อคำถาม จำแนกระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร
         4.3 ข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2560 ของหน่วยงาน โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ Excel ตามโครงสร้างที่กองแผนงานกำหนด <download>
         4.4 จัดส่งไฟล์แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ฉบับใหม่ ที่หน่วยงานเพิ่มเติมข้อคำถามของแบบสอบถาม    <วันที่23/05/2562>

 

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 <download>