Loading...

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงฯ <download>

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ข้อมูลด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบปีการศึกษา 2564
     ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ poo@tu.ac.th ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม2565
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณรัตนา เจริญเสียง โทร (82) 1852
     - สำหรับกองกิจการนักศึกษา <บันทึก>  <แบบฟอร์ม>
     - สำหรับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  <บันทึก>  <แบบฟอร์ม>

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2565-2570)
<download>

เอกสารประกอบการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารอุดมศึกษาไทย และยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และการบริหารจัดการแบบ Objectives & Key Results (OKRs)”
   - วันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง “การบริหารอุดมศึกษาไทย และยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” <download>
   - วันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง "การบริหารจัดการแบบ Objectives & Key Results  (OKRs)” <download>

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
"สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559" <download> 

 

การสำรวจ/แบบสอบถาม

การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2565    
      ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2565 <บันทึกอว 67.03.1/ว 595>
โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

       1. การตอบแบบสอบถาม (paper work) <ภาษาไทย> <ภาษาอังกฤษ>
       2. การตอบแบบสอบถาม (On Line)  
           - Link ภาษาไทย https://forms.gle/AZHf61yemf5UgM4S8
           - Link ภาษาอังกฤษ https://forms.gle/fuag4b3ae8VEyvBC6
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณรัตนา  เจริญเสียง โทร (82) 1852 หรือ mail : poo@tu.ac.th
 
 การสำรวจคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563
เอกสารและข้อกำหนดในการดำเนินการ
   เอกสาร 
  1. สำเนาบันทึกขอความร่วมมือหน่วยงานสำรวจคุณภาพของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 (อว 67.03.1/ว.321)
  2. แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2563 
   หลักเกณฑ์การสำรวจ
  1. ในแต่ละหลักสูตรต้องสำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ
  2. ในแต่ละระดับการศึกษาต้องสำรวจให้ได้ข้อมูลอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดของระดับการศึกษานั้น ๆ
  3. หน่วยงานใช้แบบสำรวจของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเพิ่มเติมข้อคำถามในแบบสสำรวจที่จัดส่งให้ได้
    แต่ต้องเรียงลำดับต่อจากข้อคำถามเดิมและไม่ตัดข้อคำถามเดิมออกจากแบบสำรวจ
   สิ่งที่หน่วยงานต้องส่งให้กองแผนงาน
          หน่วยงานจัดส่งผลการสำรวจตามรายการต่อไปนี้ ให้กองแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
          1. ตารางสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2563 ภาพรวม
          2. ตารางสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มธ. รุ่นปีการศึกษา 2563 รายข้อคำถาม  
              จำแนกระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร
          3. ไฟล์บันทึกข้อมูล (Raw Data) ตามโครงสร้างที่กองแผนงานกำหนด ในรูปแบบ Excel 
          4. กรณีหน่วยงานมีการเพิ่มเติมข้อคำถามในแบบสำรวจฯ ขอให้จัดส่งแบบสำรวจที่เพิ่มเติมข้อคำถามในรูปไฟล์ด้วย

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <download>