Loading...

งานสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร Section of  Corporate Communication 
          รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด จัดทำรายงานข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

บุคลากร

 

 

 นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 

 e-mail : natthakan.prtu@gmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - จัดทำ Action Plan และควบคุมดูแลภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
   - จัดทำสัมภาษณ์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
   - ดำเนินการออกอากาศทางสื่อ Digital Signage มธ. ท่าพระจันทร์
   - จัดทำบริหารความเสี่ยงงานสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
   - ควบคุมดูแล Facebook Thammasat University official
   - กองบรรณาธิการจุลสารธรรมศาสตร์
   - ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ
   - ประสานงานในการติดต่อกับสื่อมวลชนในการขอข้อมูลหรือติดต่อสัมภาษณ์ในกรณีต่างๆ
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นายพีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
 
 e-mail : Golfpeerawat004@gmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - จัดทำ clipping ข่าวรายวัน เพื่อนำเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน และส่งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
   - ควบคุม/ดูแล/Update/ข้อมูลสื่อ Digital Signage
   - หาข้อมูล ประสานงาน และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอก
   - ร่วมเขียนจุลสารรายเดือน
   - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   - พิสูจน์อักษรสิ่งพิมพ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวอารยา แต้ไพบูลย์ศักดิ์
 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

 e-mail : araya.prtu@gmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - เขียนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   - จัดสัมภาษณ์ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
   - กำหนดประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ประจำปี และคิดสร้างสรรค์
รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยสื่อออนไลน์
   - กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   - ประสานงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
   - ประสานการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ Youtube TUTV,
Facebook PRTU, Facebook Thammasat University Official, Instagram Thammasat Official
และ Twitter thammasat_uni
   - ประสานงานส่งข้อมูลกับบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำ Content เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
   - ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ประจำปี

 

 นางสาวพรดา รัตนานนท์
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 e-mail : prtu.network@gmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
    -เขียนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    -จัดสัมภาษณ์ จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว
    -นำเสนอและสร้างสรรค์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
    -กองบรรณาธิการ ดําเนินการจัดทําจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
    -ประสานงานจัดทําหนังสือรายงานประจําปี
    -ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ประจําปี
    -ประสานงาน และจัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในโอกาสสําคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    -ประสานงานกับพีอาร์เครือข่าย เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
    -ติดตามความเคลื่อนไหว ของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์
    -จัดทำและส่งเอกสารจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
    -สร้างสรรค์ Content ด้าน วิชาการ กิจกรรมของนักศึกษา และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อร่วมผลิตรายการผ่านช่องทาง Youtube : PRTHAMMASAT
    -พิสูจน์อักษรสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
    -จัดทําสื่อวิดีทัศน์และนําเสนองาน (Presentation) เพื่อเผยแพร่ต่อประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    -พิธีกรในวาระโอกาสสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    -ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สอบถามผ่านทางโทรศัพท์และทางสื่อออนไลน์

 

 นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 e-mail : Maysawadeewutthi@gmail.com 

 

งานที่รับผิดชอบ
    -

 

 นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล
 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ 
 
 e-mail : eak2711@hotmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
   - งานออกแบบป้ายผ้าไวนิลงานต่างๆ และป้ายเวทีกิจกรรมต่างๆ
   - ออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์
   - ออกแบบจัดทำนิทรรศการต่างๆ
   - ให้คำแนะนำการออกแบบเทคนิคการจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
   - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ที่ดูแลพื้นที่การติดตั้งป้ายต่างๆ
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 นางสาวลลิดา สวัสดี
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 

 

งานที่รับผิดชอบ
   - นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.tu.ac.th)
   - นำข้อมูลข่าวสาร, News Clipping , จุลสาร มธ. ขึ้นเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์
   - ดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางประภาพันธ์ ว่องไว
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
 
 e-mail : pun_dome@hotmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   - อัดและขยายภาพ เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
   - วางแผนการถ่ายภาพในกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมที่มีความสำคัญ 
   - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   - โครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายธีระ พราหมณ์ยอด
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
 
 e-mail : teera@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   - บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
   - ทีมสนับสนุนการถ่ายทำรายการ TUTV ทีวีของมหาวิทยาลัย
   - เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
   - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายสงคราม มีบุญญา 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 
 
 e-mail : keng4chula@gmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   - บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
   - ทีมสนับสนุนการถ่ายทำรายการ TUTV ทีวีของมหาวิทยาลัย
   - เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
   - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายศิลาวุฒิ นวลนุกุล 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
 
 e-mail : silavut_@hotmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   - บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
   - ทีมสนับสนุนการถ่ายทำรายการ TUTV ทีวีของมหาวิทยาลัย
   - เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
   - จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศุภณา เย็นเป็นสุข 
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

 e-mail : suppana_na@hotmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - ลงรับ - ส่งเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอก
   - ดูแลและจัดทำเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อ - จัดจ้าง งบคลัง
   - จัดทำงบประมาณพร้อมทั้งทำเรื่อง จัดซื้อ - จัดจ้าง งบ มธ.
   - จัดทำงบประมาณพร้อมทั้งทำเรื่อง จัดซื้อ - จัดจ้าง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
   - ดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
   - ดูแลเรื่องขออนุมัติทำการนอกเวลาทำการปกติ
   - ดูแลเรื่องการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
   - ดูแลเรื่องบุคคลของหน่วยงาน
   - กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางนิตยา ด้วงโต
 พนักงานรับโทรศัพท์

 e-mail : nittaya_5329@outlook.co.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - รับสายโทรศัพท์จากสายภายในและสายภายนอก ของ มธ.ศูนย์รังสิต 
และโอนสายไปตามคณะและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ
   - ให้บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
   - ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ และประสานงานช่างผู้ดูแลระบบ 
เพื่อแจ้งความผิดปกติของระบบ

 นางสาววรรณา ภักดี
 พนักงานรับโทรศัพท์
 
 e-mail : makhwid_noona@hotmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - รับสายโทรศัพท์จากสายภายในและสายภายนอก ของ มธ.ศูนย์รังสิต 
และโอนสายไปตามคณะและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ
   - ให้บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
   - ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ และประสานงานช่างผู้ดูแลระบบ 
เพื่อแจ้งความผิดปกติของระบบ

 นางวรารัตน์  กำมะเริง
 พนักงานสถานที่

 

งานที่รับผิดชอบ
  - รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
  - ถ่ายเอกสาร
  - ผลิตเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
  - เสนอแฟ้มต่อผู้บริหาร
  - จัดส่งเอกสารข่าวไปยังหน่วยงานภายใน มธ. ทั้ง 4 ศูนย์
  - จัดส่งจุลสารธรรมศาสตร์ไปยังหน่วยภายใน มธ. ทั้ง 4 ศูนย์ และหน่วยงานนอก
  - ปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ร่วมทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์มา
  - ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมต่างๆ
  - ดูแลอาหารและเครื่องดื่มในการแถลงข่าวงานต่างๆ กิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
  - ทำความสะอาดสำนักงานงานสื่อสารองค์กร ห้อง 215 และห้องฝ่ายโสตทัศนศึกษา 214
  - กวาดและถูพื้น เก็บขยะทุกวัน
  - ทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องแฟกซ์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
  - เปิด –ปิด สำนักงานงานสื่อสารองค์กร
  - ประสานงานในเรื่องต่างๆ
  - ปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <download>