Loading...

งานสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร Section of  Corporate Communication 
          รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด จัดทำรายงานข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

 

0000000000000000000000

 นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1120
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9664 8080
 e-mail : natthaka@tu.ac.th และ natthakan.prtu@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • จัดทำ Action Plan และควบคุมดูแลภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
   • จัดทำสัมภาษณ์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
   • จัดทำบริหารความเสี่ยงงานสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
   • ควบคุมดูแล Facebook Thammasat University
   • กองบรรณาธิการจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่าง ๆ
   • ประสานงานในการติดต่อกับสื่อมวลชนในการขอข้อมูลหรือติดต่อสัมภาษณ์ในกรณีต่าง ๆ
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายธีระ พราหมณ์ยอด
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1118
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 2330 4442
 e-mail : teera@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • บันทึกภาพ ปรับแต่งภาพ และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   • บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
   • วางแผนการถ่ายภาพในกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมที่มีความสำคัญ
   • จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • ดำเนินการจัดทำโครงการวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายสงคราม มีบุญญา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1118
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9514 2152
 e-mail : songdram@tu.ac.th และ keng4thammasat@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   • บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
   • วางแผนการถ่ายภาพในกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมที่มีความสำคัญ
   • เขียนสคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ
   • จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • ดำเนินการจัดทำโครงการวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล
 นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1117
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9119 2424
 e-mail : sakdech@tu.ac.th และ eak2711@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และป้ายเวทีกิจกรรมต่าง ๆ
   • ออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์
   • ออกแบบจัดทำนิทรรศการต่าง ๆ
   • ให้คำแนะนำการออกแบบเทคนิคการจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
   • ดูแลพื้นที่การติดตั้งป้ายต่าง ๆ
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางประภาพันธ์ ว่องไว
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ :02-613-3033
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 6364 5038
 e-mail : pun@tu.ac.th และ pun_dome@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • บันทึกภาพ ปรับแต่งภาพ และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
   • อัดและขยายภาพ เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
   • วางแผนการถ่ายภาพในกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมที่มีความสำคัญ
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
   • จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
   • ดำเนินการจัดทำโครงการวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย


 นายศิลาวุฒิ นวลนุกุล
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1118
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 6078 7826
 e-mail : silavu87@tu.ac.th และ silavut_@hotmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
  • บันทึกภาพ ปรับแต่ง และจัดทำฐานข้อมูลภาพเพื่อใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  • บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ ตัดต่อ วีดีทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
  • วางแผนการถ่ายภาพในกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมที่มีความสำคัญ
  • เขียนคริปต์เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ
  • จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา
  • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
  • จัดทำโครงการวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย


 นางสาวอารยา แต้ไพบูลย์ศักดิ์
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1121
 e-mail : araya_ta@tu.ac.th และ araya.prtu@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   • จัดสัมภาษณ์ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
   • จัดทำและควบคุมการเผยแพร่ข้อมูล/กิจกรรม/ข่าวสารของมหาวิทยาลัยทางสื่อออนไลน์
   • การทำข่าวลง THAMMASAT MAGAZINE และลงเว็บไซต์ WWW.TU.AC.TH
   • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
   • ประสานงานส่งข้อมูลกับบริษัทที่ปรึกษา ในการจัดทำ Content เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
   • กองบรรณาธิการจุลสารธรรมศาสตร์
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวพรดา รัตนานนท์
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1155
 e-mail : stay23@tu.ac.th และ prtu.network@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   • จัดสัมภาษณ์ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว
   • ประสานงานกับชาวต่างประเทศและคัดสรรเนื้อหาข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยลงเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในหน้าภาษาอังกฤษ QS-Gen และจัดส่ง EDM ประจำรายเดือน
   • จัดหาและทำข่าวเพื่อลงในแอปพลิเคชัน TU Greats App เผยแพร่ประจำทุกวัน
   • ตรวจเช็ค Clipping ข่าว และเฟซบุ๊กคณะต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลจัดทำข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
   • จัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • ประสานงานกับพีอาร์เครือข่าย เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
   • ต้อนรับสื่อมวลชน
   • ดูแลเพจสื่อสารองค์กร ในการเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ
   • พิธีกรในวาระโอกาสสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1155
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 4810 6222
 e-mail : maysawadee@tu.ac.th และ Maysawadeewutthi@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   • จัดสัมภาษณ์ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
   • สร้างสรรค์ Content ด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อผลิตเนื้อหาเผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์
   • จัดทำวิดีโอสร้างสรรค์เนื้อหา ด้านวิชาการ กิจกรรมของนักศึกษา และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อผลิตรายการ Convergence ผ่านช่องทาง YouTube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ
   • ดูแลเพจสื่อสารองค์กร ในการเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ
   • ต้อนรับสื่อมวลชน
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
   • จัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • พิธีกรในวาระโอกาสสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายพีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1155
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 2352 4690
 e-mail : peerawat@tu.ac.th และ golfpeerawat004@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ข่าวรับสมัครงาน ของหน่วยงาน/คณะ/สำนัก/สถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ดำเนินงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประจำปีของมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ (MOU) การปาฐกถา เสวนาวิชาการ เป็นต้น
   • รวมรวมข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำ TU WEEKLY เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อส่งผู้บริหาร
   • ทีมถ่ายทำรายการ The Convergence
   • กองบรรณาธิการจุลสารธรรมศาสตร์
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวลลิดา สวัสดี
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1119
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 5553 0644
 e-mail : lalidas@tu.ac.th และ kloy_2627@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.tu.ac.th)
   • นำข้อมูลข่าวสาร, News Clipping , จุลสาร มธ. ขึ้นเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์
   • ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ ในงานสื่อสารองค์กร
   • การดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015
   • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • ตรวจสอบและสรุปรายงานวันลางานของงานสื่อสารองค์กร ส่งกองแผนงานเป็นประจำทุกเดือน
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวฉัตรวี แก้วใส
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1117
 e-mail : chatravee@tu.ac.th และ chatravee.kaewsai@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • งานด้านธุรการ ทำเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ยืมเงิน สรุปค่าใช้จ่าย ประสานกองคลัง
   • งานสารบรรณของหน่วยงาน ลงรับ- ส่ง หนังสือภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน
   • จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • จัดการงานด้านงบประมาณ
   • ดูแลวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ต่าง ๆ
   • กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ
   • กรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางนิตยา ด้วงโต
 พนักงานรับโทรศัพท์
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 3135 5329
 e-mail : dnitaya@tu.ac.th e-mail : nittaya_5329@outlook.co.th

งานที่รับผิดชอบ
   • ให้บริการตอบคำถามผู้ที่ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • รับโทรศัพท์ :โอนสายไปตามคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   • ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ :
   • บำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์ :ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   • แจ้งความผิดปกติของระบบไปยังกองงาน ศูนย์รังสิต
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาววรรณา ภักดี
 พนักงานรับโทรศัพท์
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9007 2542
 e-mail : pwanna@tu.ac.th และ makhwid_noona@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • ให้บริการตอบคำถามผู้ที่ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • รับโทรศัพท์ :โอนสายไปตามคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   • ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์ :
   • บำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์ :ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   • แจ้งความผิดปกติของระบบไปยังกองงาน ศูนย์รังสิต
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววรารัตน์ คำเจริญ
พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1117
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 3243 7083
e-mail : wararat@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
   • รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
   • ถ่ายเอกสาร
   • ผลิตเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
   • เสนอแฟ้มต่อผู้บริหาร
   • จัดส่งเอกสารข่าวไปยังหน่วยงานภายใน มธ. ทั้ง 4 ศูนย์
   • จัดส่งจุลสารธรรมศาสตร์ไปยังหน่วยภายใน มธ. ทั้ง 4 ศูนย์ และหน่วยงานนอก
   • ปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ร่วมทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอกที่ ขอความอนุเคราะห์มา
   • ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ
   • ดูแลอาหารและเครื่องดื่มในการแถลงข่าวงานต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
   • ทำความสะอาดสำนักงานงานสื่อสารองค์กร และห้องฝ่ายโสตทัศนศึกษา
   • ทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน
   • เปิด–ปิด สำนักงานงานสื่อสารองค์กร
   • ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ
   • ปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <download>