Loading...

เอกสาร/แบบฟอร์ม

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (1/05/2563)
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มเงินนำส่งโครงการ <download>
เอกสารแนบ 2 เกณฑ์การนำเงินสะสมมาใช้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย <download>
เอกสารแนบ 3 วิธีการคำนวณประมาณการเงินสะสมของหน่วยงาน <download>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564 <download>  (23/12/2562)

การจัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อว.67.03.1/ว 558 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562) 
      แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์
      แบบฟอร์มที่ 2 : แบบฟอร์มตารางแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์
  ขอให้จัดส่งเอกสารมายังกองแผนงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน : 
          1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล เบอร์โทร 82-1859
          2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง เบอร์โทร 82-1854

การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อว.67.03.1/487 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562)
     เอกสารหมายเลข 1 : แบบฟอร์มสรุปภาพรวมคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน <download>
     เอกสารหมายเลข 2 : แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน <ส่วนที่ 1>  <ส่วนที่ 2>
     เอกสารหมายเลข 5 : แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุนโครงการ <download>
ขอให้จัดส่งเอกสารมายังกองแผนงาน จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล เบอร์โทร 82-1859
2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง เบอร์โทร 82-1854

***เอกสารเพิ่มเติม
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2561) <download>
2. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) <download>
3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <download>
4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ธันวาคม 2561) <download>

- แบบฟอร์มประมาณการเงินนำส่งโครงการบริการการศึกษา และโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <download>

- แผนการใช้จ่ายและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 - 2561 <download>

- การจัดทำคำของบบูรณาการ ปี 2563 (ศธ.0516.03/823 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561)
    1. หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <download>
    2. แบบฟอร์มที่1    แบบฟอร์มที่2   และ แบบฟอร์มที่3   

-  Template การเขียนขออนุมัติปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) <download>    <วันที่ 23/02/2561>

- ฟอร์มคำขอแบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   แบบฟอร์มงบ มธ. <download>                
   ฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน <download>  หน่วยงานที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณในระบบ online)  <วันที่ 27/01/2559>

- ข้อมูลจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ขอข้อมูลกองคลัง) <download>   <วันที่ 11/01/2559>

-  1. แบบฟอร์มแจ้งเงินนำส่งงบหน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-61 <download>
   2. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจากกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <download>   <วันที่ 12/01/2558>

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      1. Template ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ <download>
      2. Template ร่างประการศคณะเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2553
          - ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ <download>
          - ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
          - ประกาศยกเลิกปริญญาตรี 2553 <download>
          - ประกาศยกเลิกบัณฑิตศึกษา 2553 <download>
     แบบฟอร์มการกรอกค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
     1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
          - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
          - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>
     2.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
         - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>

- แบบสำรวจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา <download>

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

 ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <download>