Loading...

เอกสาร/แบบฟอร์ม

การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
   การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อว.67.03.1/ว 581 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565)
   สรุปภาพรวมคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-01 
   เอกสารแนบ 1 : ค่าครุภัณฑ์และเงินอุดหนุนโครงการ
                             - ค่าครุภัณฑ์ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-02 
                             - เงินอุดหนุนโครงการ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-05 
  เอกสารแนบ 2 : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                             - 
งบผูกพันใหม่ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-03 
                             - งบปีเดียว : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-04 
 Download เอกสารทั้งหมด

   โปรดจัดส่งคำของบประมาณที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า จำนวน 3 ชุด มายังฝ่ายวางแผนฯ
   ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
   เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
       1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร 82-1859
       2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง โทร 82-1854
   เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
       1) คุณนันทวัน ลำไย โทร. 82-1849

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (5/05/2565)
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มเงินนำส่งโครงการ <download>
เอกสารแนบ 2 เกณฑ์การนำเงินสะสมมาใช้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย <download>
เอกสารแนบ 3 วิธีการคำนวณประมาณการเงินสะสมของหน่วยงาน <download>

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เบื้องต้น)
           เพื่อใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อว.67.03.1/307 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565)
           ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
<เอกสารหมายเลข 1> : ค่าครุภัณฑ์และเงินอุดหนุนโครงการ
                                       - ค่าครุภัณฑ์: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-02 <download>
                                       - เงินอุดหนุนโครงการ: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-05 <download>
<เอกสารหมายเลข 2> : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                                      - งบผูกพันใหม่: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-03 <download>
                                      - งบปีเดียว: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-04 <download>
           โปรดจัดส่งคำของบประมาณที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า จำนวน 3 ชุด
มายังฝ่ายวางแผนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
           
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
              
1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร 82-1859
              
2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง โทร 82-1854
           
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
              
1) คุณนันทวัน ลำไย โทร. 82-1849

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เบื้องต้น)

เพื่อใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อว.67.03.1/ว 134 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564)

ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
<เอกสารหมายเลข 1> : ค่าครุภัณฑ์และเงินอุดหนุนโครงการ
                                      - ค่าครุภัณฑ์ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-02 <download>
                                     - เงินอุดหนุนโครงการ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-05 <download>
<เอกสารหมายเลข 2> : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                                     - งบปีเดียว : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-04 <download>

โปรดจัดส่งคำของบประมาณที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า จำนวน 3 ชุด มายังฝ่ายวางแผนฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
      1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร 82-1859
      2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง โทร 82-1854
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      1) คุณนันทวัน ลำไย โทร. 82-1849

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564 <download>  (23/12/2562) 

- แบบฟอร์มประมาณการเงินนำส่งโครงการบริการการศึกษา และโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <download>

- แผนการใช้จ่ายและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 - 2561 <download>

- การจัดทำคำของบบูรณาการ ปี 2563 (ศธ.0516.03/823 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561)
    1. หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <download>
    2. แบบฟอร์มที่1    แบบฟอร์มที่2   และ แบบฟอร์มที่3   

-  Template การขอเสนอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือปรับเพิ่ม-ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) <download>    <วันที่ 1/12/2564>

- ฟอร์มคำขอแบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   แบบฟอร์มงบ มธ. <download>                
   ฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน <download>  หน่วยงานที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณในระบบ online)  <วันที่ 27/01/2559>

- ข้อมูลจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ขอข้อมูลกองคลัง) <download>   <วันที่ 11/01/2559>

-  1. แบบฟอร์มแจ้งเงินนำส่งงบหน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-61 <download>
   2. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจากกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <download>   <วันที่ 12/01/2558>

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      1. Template ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ <download>
      2. Template ร่างประการศคณะเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2553
          - ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ <download>
          - ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
          - ประกาศยกเลิกปริญญาตรี 2553 <download>
          - ประกาศยกเลิกบัณฑิตศึกษา 2553 <download>
     แบบฟอร์มการกรอกค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
     1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
          - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
          - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>
     2.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
         - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>

- แบบสำรวจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา <download>

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

 ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <download>