Loading...

เอกสาร/แบบฟอร์ม

 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2568 (1/05/2567)
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มเงินนำส่งโครงการ <download>
เอกสารแนบ 2 เกณฑ์การนำเงินสะสมมาใช้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย <download>
เอกสารแนบ 3 วิธีการคำนวณประมาณการเงินสะสมของหน่วยงาน <download> 
เอกสารแนบ 4 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของแผนงานงบประมาณกับแผนยุทธศาสตร์ <download> (update 2/07/2567)

ขอแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เบื้องต้น)
เพื่อใช้ในการจัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(อว.67.03.1/วว800 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566) 

ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
<เอกสารหมายเลข 1>: ค่าครุภัณฑ์และเงินอุดหนุนโครงการ
                                     - ค่าครุภัณฑ์: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-02
                                     - เงินอุดหนุนโครงการ: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-05
<เอกสารหมายเลข 2>: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                                     - งบผูกพันใหม่: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-03 PLB-03
                                     
- งบปีเดียว: จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-04
<Download แบบฟอร์มทั้งหมด>
โปรดจัดส่งคำของบประมาณที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า จำนวน 3 ชุด มายังฝ่ายวางแผนฯ ภายในวัน 25 ที่ ธันวาคม 2566
          เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
                1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร 82-1859
                2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง โทร 82-1854
          เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                1) คุณนันทวัน ลำไย โทร. 82-1849 

การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อว.67.03.1/ว 707 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566)
สรุปภาพรวมคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-01
   เอกสารแนบ 1 : ค่าครุภัณฑ์และเงินอุดหนุนโครงการ
        ค่าครุภัณฑ์ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-02
        เงินอุดหนุนโครงการ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-05
   เอกสารแนบ 2 : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        งบผูกพันใหม่ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-03
        งบปีเดียว : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-04
  <Download แบบฟอร์มทั้งหมด> 

โปรดจัดส่งคำของบประมาณที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า จำนวน 2 ชุด มายังฝ่ายวางแผนฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
   เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
       1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร 82-1859
       2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง โทร 82-1854
   เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
       1) คุณนันทวัน ลำไย โทร. 82-1849

การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
   การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อว.67.03.1/ว 581 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565)
   สรุปภาพรวมคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-01 
   เอกสารแนบ 1 : ค่าครุภัณฑ์และเงินอุดหนุนโครงการ
                             - ค่าครุภัณฑ์ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-02 
                             - เงินอุดหนุนโครงการ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-05 
  เอกสารแนบ 2 : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                             - 
งบผูกพันใหม่ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-03 
                             - งบปีเดียว : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม FM-PLB-04 
 Download เอกสารทั้งหมด

   โปรดจัดส่งคำของบประมาณที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้า จำนวน 3 ชุด มายังฝ่ายวางแผนฯ
   ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
   เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุนโครงการ
       1) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร 82-1859
       2) คุณฐิภาพรรณ ช้างฟอง โทร 82-1854
   เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
       1) คุณนันทวัน ลำไย โทร. 82-1849

 

แบบฟอร์มประมาณการเงินนำส่งโครงการบริการการศึกษา และโครงการบริการวิชาการ  <download>

แผนการใช้จ่ายและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 - 2561 <download>

-  Template การขอเสนอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือปรับเพิ่ม-ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) <download>  <วันที่ 1/12/2564>

- ฟอร์มคำขอแบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย 
   แบบฟอร์มงบ มธ. <download>                
   ฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน <download>  หน่วยงานที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณในระบบ online)  <วันที่ 27/01/2559>

-  1. แบบฟอร์มแจ้งเงินนำส่งงบหน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-61 <download>
   2. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจากกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <download>   <วันที่ 12/01/2558>

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      1. Template ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ <download>
      2. Template ร่างประการศคณะเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2553
          - ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ <download>
          - ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
          - ประกาศยกเลิกปริญญาตรี 2553 <download>
          - ประกาศยกเลิกบัณฑิตศึกษา 2553 <download>
     แบบฟอร์มการกรอกค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ <download>
     1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
          - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
          - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>
     2.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          - โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 <download>
         - โครงการปกติ พ.ศ. 2553 <download>

- แบบสำรวจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา <download>

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

 ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <download>