Loading...

งานพัฒนากายภาพ

งานพัฒนากายภาพ Section of  Physical  Development
        รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยทุกศูนย์การศึกษาให้เป็นไปตามผังแม่บท จัดทำคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตามและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างตามหลักธรรมาภิบาล ดูแลการมอบหมายงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ อาคารและสถานที่ทุกศูนย์การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

 

 

 นายบรรจง อู่สูงเนิน
 หัวหน้างาน
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1856
 โทรสาร. 0-2564-2918
 e-mail : bun1965@tu.ac.th , o_bunchong@hotmail.com   

 

งานที่รับผิดชอบ
   - ดูแลงานพัฒนากายภาพทั้งหมดทุกประเภทงาน

 

 นายสุทธิรักษ์ ช้างรักษา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1848
 e-mail : csuttira@tu.ac.th , saving_chang@hotmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - คณะกรรมการการกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ

 

 นางสาวนันทวัน ลำใย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1849
 e-mail : Inantawa@tu.ac.th , nantawan_mink@yahoo.com

 

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งานด้านงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
   - การกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
   - การปรับปรุงผังแม่บท

 

 นายนรินทร์ คำภู
 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
 โทร.0-2564-4440-59 ต่อ 1848
 e-mail : narin.khampu@gmail.com

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งานด้านวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
   - คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองด้านกายภาพ

 

 นางสาวจิวพร  แพทย์วงค์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1868
 e-mail : jumyear@gmail.com

  

งานที่รับผิดชอบ
   - ดูแลด้านเอกสารทั้งหมด
   - การตรวจสอบและกลั่นกรองการพัฒนาด้านกายภาพ

 

 นายวัยวุฒิ  บุญลอย 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1849
 e-mail : waiwoot@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
 
 - การกำกับดูแลแผนการพัฒนาด้านกายภาพ การศึกษาและการดำเนินการด้านผังแม่บทและกายภาพแวดล้อม
   - การจัดทำข้อมูลแผนการพัฒนา มธ.และการจัดทำข้อมูลเหตุผลด้านงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง