Loading...

งานพัฒนากายภาพ

งานพัฒนากายภาพ Section of  Physical  Development
        รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยทุกศูนย์การศึกษาให้เป็นไปตามผังแม่บท จัดทำคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตามและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างตามหลักธรรมาภิบาล ดูแลการมอบหมายงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพ อาคารและสถานที่ทุกศูนย์การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

 

0000000000000000000000

 นายบรรจง อู๋สูงเนิน
 หัวหน้างานพัฒนากายภาพ
 โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 1856
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 5470 6829
 e-mail : bun1965@tu.ac.th และ Ae42064018.1@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • การกำกับดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านกายภาพ
   • การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   • การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 นางสาวนันทวัน ลำใย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 1849
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 6387 6061
 e-mail : lnantawa@tu.ac.th และ nantawan.mink@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • การจัดทำงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายสุทธิรักษ์ ช้างรักษา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ :02-564-4440-59 ต่อ 1848
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 1741 1785
 e-mail : csuttira@tu.ac.th และ napalmchang49@gmail.com

 งานที่รับผิดชอบ
   • คณะกรรมการการกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
   • คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองด้านกายภาพ
   • ตรวจสอบการใช้ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทางด้านกายภาพ
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 นายนรินทร์ คำภู
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 โทรศัพท์ :02564-4440-59 ต่อ 1868
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 8945 5899
 e-mail : k_narin@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • งานด้านวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
   • คณะกรรมการการกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ
   • คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองด้านกายภาพ
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย