Loading...

หน่วยเลขานุการกอง

หน่วยเลขานุการกอง Secretariat  Unit 
        หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานภายในกองแผนงาน ดำเนินการด้านบริหารสำนักงาน/บุคคล/การเงิน/พัสดุ/สารบรรณ/พิมพ์/ผลิตเอกสาร 

 

บุคลากร

 

 นางสมพรพัชร  พจนพรพันธุ์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1847
 โทรสาร. 0-2564-2916
 e-mail : psomporn@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งานด้านงบประมาณ/ขออนุมัติ/เบิกจ่าย
   - งานด้านบุคคล อัตรากำลัง/ระบบการลา/เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
   - งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
   - งานด้านสารบรรณ/พิมพ์/ผลิตเอกสาร
   - งานด้านบริการและจัดการ
   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางดลฤดี วรสิทธิ์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1870
 e-mail : donrudee@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
   - เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
   - เลขานุการผู้อำนวยการกองแผนงาน
   - สรุปบิลค่าโทรศัพท์ส่งกองคลัง
   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายเดวิส  โปมิล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1850
 e-mail : pdavis@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งานด้านการพัสดุและครุภัณฑ์
   - งานด้านงบประมาณ/การเบิกจ่าย
   - งานด้านบุคคล(ระบบวันลา/การลงเวลาปฏิบัติงาน)
   - ทำหนังสือขอบรรจุวาระการประชุม ก.บ.ม./สภามหาวิทยาลัย
   - รวบรวมมติ ก.บ.ม./สภามหาวิทยาลัย
   - ติดต่อประสานงานด้านงานบริการต่างๆ

 

 นายวีระพล  ไหลมา
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1846
 e-mail : lweerapo@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
   - จัดพิมพ์เอกสาร
   - งานด้านสารบรรณ
   - งานบริหารสำนักงาน
   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายอมร สังเกตุการณ์
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1846
 e-mail : amorn27@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - งานด้านสารบรรณ
   - งานบริหารสำนักงาน
   - จัดพิมพ์เอกสาร
   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสายพิณ เอี่ยมบาง
 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1846-7
 e-mail : asaypin@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ
   - จัดเลี้ยงประชุม
   - ทำความสะอาด
   - รับส่งเอกสาร
   - จัดทำสำเนาเอกสาร
   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายสุพจน์ บุตรี
 พนักงานบริการ
 โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 1846-7
 e-mail : bsupod@tu.ac.th

 

งานที่รับผิดชอบ 
   - รับส่งเอกสาร
   - ทำความสะอาด
   - จัดเลี้ยงประชุม
   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย