Loading...

หน่วยเลขานุการกอง

หน่วยเลขานุการกอง Secretariat  Unit 
      รับผิดชอบงานสนับสนุนภายในกองแผนงาน ดำเนินการด้านบริหารสำนักงาน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและการเบิกจ่าย ด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ ด้านสารบรรณ จัดพิมพ์ ผลิตเอกสาร และการบริการต่าง ๆ ภายในกองแผนงาน

บุคลากร

 

0000000000000000000000

 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1870
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 2172 5627
 e-mail : chttn@tu.ac.th และ cht.taychan@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
   • ด้านบุคลากร 
   • ด้านเลขานุการ
   • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมา


 นายธนากร ต่ายจันทร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1847
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 0454 4662
 e-mail : airtatoo@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • ด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย
   • ด้านพัสดุและครุภัณฑ์
   • ด้านสารบรรณ
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นายวีระพล ไหลมา
 ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1846
 โทรศัพท์(มือถือ) : 08 2720 7209
 e-mail : lweerapo@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
   • จัดพิมพ์เอกสาร
   • ลงรับ-ส่ง หนังสือภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน
   • ลงรับ-ส่ง หนังสือภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน ผ่านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   • งานบริหารสำนักงาน
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย นายเดวิส โปมิล
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1847
 โทรศัพท์(มือถือ) : 06 3487 2971
 e-mail : pdavis@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • ด้านการพัสดุและครุภัณฑ์
   • ด้านงบประมาณ/การเบิกจ่าย
   • ทำหนังสือขอบรรจุวาระการประชุม ก.บ.ม./สภามหาวิทยาลัย
   • รวบรวมมติ ก.บ.ม./สภามหาวิทยาลัย
   • ติดต่อประสานงานด้านงานบริการต่าง ๆ
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางสายพิณ เอี่ยมบาง
 โทรศัพท์ : 0 2564 4440-59 ต่อ 1846-7
 โทรศัพท์(มือถือ) : 09 8260 7805
 e-mail : asaypin@tu.ac.th

 งานที่รับผิดชอบ
   • จัดเลี้ยงประชุม ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ
   • ทำความสะอาดสำนักงานกองแผนงาน
   • รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
   • จัดทำสำเนาเอกสาร
   • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย