Loading...

ประวัติกองแผนงาน

     กองแผนงาน พัฒนามาจากหน่วยวิจัยสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2518  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2518 วันที่ 28 มกราคม 2518 รับหลักการให้มีหน่วยวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งนายอภิชัย พันธเสน  เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน ในเดือนเมษายน 2518 ต่อมาในปี พ.ศ.2520 มธ.ได้จัดตั้งกองแผนงานขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน มธ.ลงวันที่ 19  กันยายน 2520 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 50 เล่ม 94 ตอนที่ 91  วันที่ 30 กันยายน 2520 ในด้านการแบ่งส่วนงานในกองแผนงาน มธ. กำหนดให้หน่วยวิจัยสถาบันเป็นงานหนึ่งในจำนวน 6 งาน คือ งานวิจัยสถาบัน งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน งานแผนงานงบประมาณ งานผังแม่บท งานรายงานและเผยแพร่ และงานคอมพิวเตอร์

     ปัจจุบันกองแผนงานมีโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบและการแบ่งส่วนงานเป็น 4 งาน และ 1 หน่วย คือ งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศ และการประเมินผล งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ   งานพัฒนากายภาพ  งานสื่อสารองค์กร และหน่วยเลขานุการกอง

 

พันธกิจ

     จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามนโยบานและและแผนฯ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วางแผนและกำกับการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผน มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส่ เป็นธรรม"

ผู้บริหาร


000000000000000 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Vice Rector for Planning and Quality Development
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1030
โทรสาร. 02-564-2911                                                      

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

Assistant to the Rector for Planning
โทร.02-564-4440-59 ต่อ 1870
โทรสาร : 02-564-2911

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
Assistant to the Rector for Communications

 

 

นางจงกล มณีสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน     
โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1850
โทรสาร 0-2564-2913  
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9691 9357
e-mail : m_jongkol@hotmail.com

 

 

นางสาวมธุรส บุญช่วย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล
โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1853
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 1929 6940
e-mail : maturosb@tu.ac.th และ maturosb@hotmail.com

 

 

นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล
หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1845
โทรศัพท์(มือถือ) : 09 7167 7569  
e-mail : krattana@tu.ac.th และ rattana_k@hotmail.com

 

 

นายบรรจง อู่สูงเนิน 
หัวหน้างานพัฒนากายภาพ
โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1856
โทรศัพท์(มือถือ) : 09 5470 6829
e-mail : bun1965@tu.ac.th และ Ae42064018.1@gmail.com

 

นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
โทรศัพท์ : 0 2564 4440-79 ต่อ 1120
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9664 8080
e-mail : natthaka@tu.ac.th และ natthakan.prtu@gmail.com