Loading...

ประวัติกองแผนงาน

     กองแผนงาน พัฒนามาจากหน่วยวิจัยสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2518  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2518 วันที่ 28 มกราคม 2518 รับหลักการให้มีหน่วยวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งนายอภิชัย พันธเสน  เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน ในเดือนเมษายน 2518 ต่อมาในปี พ.ศ.2520 มธ.ได้จัดตั้งกองแผนงานขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน มธ.ลงวันที่ 19  กันยายน 2520 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 50 เล่ม 94 ตอนที่ 91  วันที่ 30 กันยายน 2520 ในด้านการแบ่งส่วนงานในกองแผนงาน มธ. กำหนดให้หน่วยวิจัยสถาบันเป็นงานหนึ่งในจำนวน 6 งาน คือ งานวิจัยสถาบัน งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน งานแผนงานงบประมาณ งานผังแม่บท งานรายงานและเผยแพร่ และงานคอมพิวเตอร์

     ปัจจุบันกองแผนงานมีโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบและการแบ่งส่วนงานเป็น 4 งาน และ 1 หน่วย คือ งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศ และการประเมินผล งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ   งานพัฒนากายภาพ  งานสื่อสารองค์กร และหน่วยเลขานุการกอง

 

พันธกิจ

     จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามนโยบานและและแผนฯ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วางแผนและกำกับการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผน มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส่ เป็นธรรม"

ผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Vice Rector for Planning and Quality Development
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1030
โทรสาร. 02-564-2911
                                                                                             

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มัญชิมา มะกรวัฒนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
Assistant to the Rector for Planning
โทร.02-564-4440-59 ต่อ 1870
โทรสาร : 02-564-2911

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
Assistant to the Rector for Communications

 

นางจงกล มณีสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน     

โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1850
โทรสาร 0-2564-2913  
e-mail :  m_jongkol@hotmail.com

 

นางสาวมธุรส บุญช่วย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 
งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1853
โทรสาร 0-2564-2915   
e-mail :  maturosb@.tu.ac.th

 

นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 
งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1845
โทรสาร 0-2564-2917  
e-mail :  krattana@tu.ac.th

 

นายบรรจง อู่สูงเนิน 
หัวหน้างาน งานพัฒนากายภาพ
โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1856
โทรสาร 0-2564-2918  
e-mail :  bun1965@tu.ac.th

นางสาวณัฐกาญจน์ หันจรัส
หัวหน้างาน งานสื่อสารองค์กร 
โทร. 0-2613-3333 ต่อ 3030-3
e-mail : cookie_andcream@hotmail.com