Loading...

เอกสาร/แบบฟอร์ม

- ประกาศ มธ. เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 <download>   <วันที่ 17 มีนาคม 2558>

- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 <download>

- แบบขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ และแบบขออณุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(บันทึก ว.94/2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559) <link>

- แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (บันทึก ศธ.0516.02(1)/362 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559) <download>

 

ปฏิทินการปฎิบัติงาน

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <download>