Loading...

เอกสารเผยแพร่

ด้านการวางแผน
     - คู่มือการใช้งานระบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ <download>ด้านงบประมาณ
     - คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณออนไลน์ <download>


ด้านพัฒนากายภาพ
     - คู่มือการขออนุมัติก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสถานที่ของคณะกรรมการกำกับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ <download>


ด้านการสื่อสารองค์กร
     - คู่มือการผลิตคลิปสั้นเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ <download>
     - คู่มือหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น <download>