Loading...

เอกสารเผยแพร่

เป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
      เป้าหมายและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี <download>

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ
      ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ <download>  (www.nesdb.go.th)
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 <แผ่นภาพสรุป>  <เล่มแผน>
      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : เพื่อคนไทยทุกคน <download>
      ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) <download>

แผนการปฏิรูประเทศ
     ภาพรวมแผนการปฏิรูประเทศ:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ <download>
     แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ <download>
     แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ <VDO>  
     คู่มือระบบ EMENSCR  <download>

การประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
     เอกสารประกอบการประชุม 
     1. แผนการปฏิรูปประเทศ <download>
     2. สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน <download>
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริฒสร้างทรัพยากรมนุษย์ <download>

พระราชบัญญัติ/ประกาศ
     พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 <download>
     พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 <download>
     ประกาศ มธ. เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 <download>
     บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 <download>